REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych przez Beatę Uhryn, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Studio Fotograficzne Słodkie Sny Beata Uhryn” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Sikorskiego 10, 14-500 Braniewo), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającego NIP: 5821630704, numer REGON: 384105840 (dalej: „Fotograf”).
 2. Kontakt z Fotografem jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. poczty tradycyjnej - pod adresem: Rusy 6b, 14-500 Braniewo;
  3. telefonu – pod numerem: 531993039.
 3. Umowy o świadczenie usług fotograficznych przez Fotografa (dalej: „Umowy o sesję”) zawierane są za pomocą funkcjonalności internetowej platformy „Mafelo” (dalej: „Platforma”), której regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.mafelo.com/regulamin/ (dalej: „Regulamin Platformy”).
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów o sesję zawartych za pomocą funkcjonalności Platformy. W przypadku, gdy Umowa o sesję zawierana jest poza Platformą, warunkiem stosowania do niej postanowień Regulaminu jest udostępnienie Regulaminu Klientowi przed zawarciem Umowy o sesję.
 6. Przed zawarciem Umowy o sesję, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 7. Zawarcie Umowy o sesję spełnienia przez Klienta wymagań technicznych wskazanych w § 3 Regulaminu Platformy. Korzystanie z Platformy w celu zawarcia i wykonywania Umowy o sesję wiąże się z zagrożeniami wskazanymi w § 3 ust. 4 Regulaminu Platformy.
 8. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

§ 2.
Zawarcie i wykonanie Umowy o sesję

 1. Zawarcie Umowy o sesję za pomocą Platformy może nastąpić poprzez:
  1. zaakceptowanie przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenia Fotografa) udostępnionych Klientowi przez Fotografa;
  2. wyboru przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenia Fotografa) spośród opcji udostępnionych Klientowi przez Fotografa.
 2. Udostępnienie Klientowi terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji następuje poprzez przesłanie Klientowi za pomocą poczty elektronicznej danych umożliwiających mu uzyskanie dostępu do Platformy, a następnie zaakceptowanie albo dokonanie wyboru terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji za pomocą funkcjonalności Platformy.
 3. Umowę o sesję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Klienta terminu oraz pozostałych warunków przeprowadzenia sesji za pomocą funkcjonalności Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 11 poniżej.
 4. W przypadku, gdy zawarcie Umowy o sesję wymaga uiszczenia przez Klienta zaliczki lub zadatku albo uiszczenia całości wynagrodzenia Fotografa przed przeprowadzeniem sesji, Umowę o sesję uznaje się za zawartą w momencie dokonania przez Klienta wymaganej płatności.
 5. Płatności wymaganej w związku z Umową o sesję Klient może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych na Platformie, z których korzysta Fotograf. Wykaz systemów płatności wykorzystywanych przez Fotografa jest każdorazowo prezentowany na Platformie.
 6. Po zawarciu Umowy o sesję, Fotograf przeprowadza sesję zgodnie z jej warunkami.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia sesji w terminie wynikającym z Umowy o sesję, strony mogą uzgodnić przeprowadzenie jej w innymi terminie albo rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania Umowy o sesję, Fotograf zwraca Klientowi płatności dokonane przez Klienta w związku z sesją.
 8. W przypadku zawinionej przez Klienta niemożności przeprowadzenia sesji w terminie wynikającym z Umowy o sesję, Fotograf może odstąpić od Umowy o sesję i zachować uiszczony przez Klienta zadatek (jeżeli został on uiszczony), chyba że Klient odstąpił od Umowy o sesję na podstawie § 3 Regulaminu.
 9. Po przeprowadzeniu sesji, Fotograf może udostępnić Klientowi wykonane Zdjęcia za pomocą funkcjonalności Platformy, a także umożliwić Klientowi:
  1. dokonanie wyboru Zdjęć, które Fotograf jest zobowiązany dostarczyć Klientowi w ramach wykonania Umowy o sesję oraz
  2. zapłatę wynagrodzenia Fotografa, wynikającego z Umowy o sesję (jeżeli nie zostało ono zapłacone wcześniej).
 10. Dane umożliwiające Klientowi uzyskanie dostępu do Zdjęć oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia Fotografa przekazywane są Klientowi przez Fotografa za pomocą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku, gdy:
  1. Klient i Fotograf uzgodnili termin oraz pozostałe warunki przeprowadzenia sesji (w tym wynagrodzenie Fotografa) poza Platformą oraz
  2. sesja została przeprowadzona oraz
  3. Fotograf po raz pierwszy udostępnił Klientowi Regulamin równocześnie z dokonaniem czynności wskazanych w ust. 9-10 powyżej;
   - Umowę o sesję w rozumieniu Regulaminu uznaje się za zawartą w chwili zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 12. W przypadku zawarcia Umowy o sesję w sposób wskazany w ust. 11 powyżej, obejmuje ona wyłącznie zobowiązanie Fotografa do dostarczenia Klientowi Zdjęć oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenie Fotografa (jeżeli nie zostało ono wcześniej uiszczone).

 

§ 3.
Prawo odstąpienia od Umowy o sesję

 1. Postanowienia niniejszego § 3 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od Umowy o sesję bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o sesję Klient wykonuje poprzez złożenie Fotografowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy o sesję wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o sesję może zostać złożone przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o sesję, Fotograf niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Fotograf informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy o sesję, o którym mowa w niniejszym § 3 nie przysługuje Klientowi w stosunku do Umowy o sesję, jeżeli:
  1. przedmiotem Umowy o sesję jest dostarczenie Klientowi Zdjęć w postaci fizycznej (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta) lub
  2. przedmiotem Umowy o sesję jest dostarczenie Klientowi Zdjęć w postaci cyfrowej (niezapisanych na nośniku materialnym), a Fotograf dostarczył Zdjęcia Klientowi za jego uprzednią zgodą (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o sesję, Fotograf zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane przez Klienta w związku z Umową o sesję. Zwrot płatności następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Fotografa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o sesję i jest on dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

 

§ 4.
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy o sesję.
 2. Klient składający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres Fotografa wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę przeprowadzenia sesji;
  4. opis stwierdzonych nieprawidłowości;
  5. proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Fotografa w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. Odpowiedzi na reklamację Fotograf udziela za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fotografa znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://slodkiesnyfoto.mafelo.net/pl/documents/privacy-policy.

 

§ 6.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 7.
Zmiana Regulaminu

 1. Fotograf może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. wprowadzenia nowych zasad i warunków świadczenia usług;
  2. technicznej modyfikacji procedury zawierania Umowy o sesję;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, który nie może być wcześniejszy niż dzień publikacji zmienionego Regulaminu na Platformie.
 3. Do Umów o sesję zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu ich zawarcia.

 

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 17 listopada 2023 r.